פרויקט הזדמנות אחרונה

"הזדמנות אחרונה"

פרויקט מיצוי הזכויות למול חברות הביטוח אשר פעלו בזמן השואה של שורת הדין

ככל שחולפות השנים, ועימן הולך ומתמעט דור ניצולי השואה, הולכים ומתמעטים גם הסיכויים להשיב להם וליורשיהם נכסים וזכויות שאבדו במהלך השואה.

במהלך העשורים שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה נעשו מאמצים רבים על ידי גופים שונים שפעלו לאיתור ולהשבת נכסים שאבדו במהלך השואה, בארץ ובחו"ל. חרף הצלחות מסוימות שנרשמו, רק מקצת הרכוש היהודי הושב לבעליו או נתקבלו בגינו פיצויים. עיקר המאמץ להציל את הרכוש היהודי שנבזז או להשיג פיצוי הולם בגינו – כשל. למרבה הצער, בשנים האחרונות גם הולך ודועך המאמץ להשיב רכוש שאבד.

בצד הפעולות שנעשו בכדי להשיב רכוש שאבד, בוצעו לאורך השנים מספר מאמצים להשיג לבעלי פוליסות ביטוח, כגון מוטבים בפוליסות ביטוח חיים של מי שנספו בשואה, את זכויותיהם מחברות הביטוח אשר פעלו באזורים השונים באירופה. מאמצים אלה ידעו הצלחות, אולם אלה היו מוגבלות ביותר.

לנוכח תמונת מצב עגומה זו, מתוך שאיפה לתרום לאחרוני הניצולים ולרדוף צדק עבור בני משפחותיהם של הנספים, ארגון שורת הדין החליט לרתום את ניסיונו רב השנים בניהול הליכים משפטיים ברחבי העולם כנגד מוסדות פיננסיים, במאמץ אחרון לסייע להשיב לבעלי פוליסות ביטוח, למוטבים וליורשיהם, ולו חלק מהזכויות המגיעות להם.

ייתכן, שזוהי ההזדמנות האחרונה לעשות כן.

Image by Eelco Böhtlingk

מה בכוונת שורת הדין לעשות?

בשלב ראשון, בכוונת שורת הדין לרכז מידע מהציבור אודות פוליסות ביטוח רכוש ופוליסות ביטוח חיים מתקופת השואה, שמעולם לא נפדו.

בהתאם למידע שייאסף, תיבחן האפשרות להגיש תביעות בארץ ובעולם כנגד חברות הביטוח או להגיע להסדרים שיאפשרו פיצוי בעלי הפוליסות, המוטבים או יורשיהם של אלה.

מובהר בזאת, כי אין באפשרות שורת הדין להבטיח השגת רכוש או זכויות כלשהם או להתחייב בנקיטת הליכים בעניינה של כל פניה אלינו בנושא.

מה עלי לעשות?

לפניך טופס מקוון, בו תתבקש למלא פרטים אודות רכוש אבוד ופוליסות ביטוח שהוחזקו על ידי בני משפחתך.

 

ככל שכבר הגשת פניה בנושא פוליסות ביטוח של בני משפחתך או שהנך יורשו של מי שהגיש פניה שכזו לאחד הגופים אשר פעל להשבת רכוש וזכויות (כגון במסגרת פרויקט Heart או I-Check) אנו נבקשך לאשר לנו לפנות לאותם הגופים להעביר אלינו את המידע שנמסר על ידך וכן כל מידע נוסף באשר לטיפול בפנייתך אליהם ותוצאותיה. ​

בעקבות המידע שתמסור, ייתכן שניצור עמך קשר כדי לבחון נקיטת הליך בעניין הפניה. שיתוף הפעולה מצידך עשוי להיות חיוני לשם שקילת הליכים אפשריים, ובוודאי להצלחה בהם. ככל שיוחלט על נקיטה בהליכים כלשהם בעניין זכויות המגיעות לך או לבני משפחתך, ייתכן שתידרש לחתום על מסמכים נוספים ו/או להמציא מידע נוסף.

דגשים:

 • קיימת חשיבות רבה כי תמסור את מכלול המידע המצוי בידך אשר עשוי לזרות אור על הרכוש והזכויות שהיו בידי מי שאתה פונה עבורו וכן כל מידע על הליכים נוספים שבוצעו בעניין זה.

 • שים לב, יש למלא את טופס נפרד עבור כל אחד מבני המשפחה בשמו אתה פונה

 • קיימת חשיבות רבה להמציא כל מסמך רלוונטי שיש בידך, לרבות:

  • תעודות אישיות

  • שטחי קניין/בעלות

  • העתק מפוליסות ביטוח

  • העתקים מתביעות/בקשות שהוגשו בעבר לגופים שונים בעניין.

ברור לנו כי בחלוף השנים יקשה לעתים לפרט בעניין רכוש ופוליסות ביטוח מתקופה זו, ואולם קיימת חשיבות רבה לפרט ככל האפשר מידע אודות אלה בכדי לשפר את סיכוי הטיפול בפניה.

"...החיים הם רק יום קצר וחולף, האדם מביט כה וכה: צבעים ודמויות אחדות הבריקו והחיים עברו ואינם..."

 
טופס מקוון אודות רכוש ופוליסות ביטוח
פרטי מגיש הבקשה
כתובת
צילום של תעודת הזהות או הדרכון של מגיש הבקשה
צרף קובץ
עבור מי מוגשת הבקשה? (להלן: בעל הזכויות)
האם ישנו תאריך לידה נוסף בו נעשה שימוש? באיזה נסיבות?
לאומיות, במידת הקיים – פרטי דרכון/תעודת לידה/תעודת זהות
מקום מגורים אחרון לפני המלחמה
קורות חיים ידועים בזמן המלחמה
arrow&v
האם בין החיים?
מקום פטירה:
במידה ולא:
אסמכתא למותו של האדם (לדוג' ציון שמו בטרנספורט), צוואות/צווי קיום ירושה, מינוי אפוטרופוס
פרטים אודות בני משפחה
צרף מסמכים מזהים אודות הניצול/ הקורבן
צרף קובץ
פרטי רכוש
פרט מידע אודות רכוש שהיה ברשות האדם עבורו מתבצעת הפניה: נכסי נדל"ן, מטלטלין, זכויות (כגון ניירות ערך)
צרף כל מסמך רלוונטי, כגון: שטרי בעלות, הצהרות הון שהוגשו לרשויות שונות וכד'
צרף קובץ
פרטי פוליסות ביטוח
סוג ביטוח: ביטוח חיים/ ביטוח רכוש
חברת ביטוח (אם ידוע)
מספר פוליסה (אם ידוע)
במידה ואין בידיעתכם פרטים, מדוע הינכם סבורים שהיתה קיימת פוליסה?
צרף כל מסמך אודות הפוליסות
צרף קובץ
האם הגשת בקשה/תביעה במסגרת אחד הגופים שפעלו להשבת רכוש יהודי?
זהות הגוף
תאריך ההגשה 
מספר הליך/ אסמכתא
תוצאות ההליך
צרף מסמכים רלוונטיים (טופס הבקשה/תכתובות/הודעות שהתקבלו/הסכמים שנחתמו) 
צרף קובץ
האם יש מידע רלוונטי נוסף שברצונך להוסיף?
arrow&v
האם הגשת/אתה מתכוון להגיש פניה בעניינו של בן משפחה נוסף?
אנא ציינו את שמו של בן/ בת המשפחה

ייפוי כוח

הריני מייפה בזאת את כוחה של שורת הדין ע"ר ו/או כל אדם הפועל מטעמה:

 

1. לפנות ולקבל מכל כל גוף, מוסד, רשות או אדם ולקבל ממנו כל מידע ו/או מסמך ו/או רשומה המצויים ברשותו והנוגעים לבעל הזכויות, בין במישרין ובין בעקיפין שעניינם זכויות ו/או רכוש ו/או פניה ו/או תביעה בנושאים הנוגעים להשבת רכוש ומיצוי זכויות המגיעות לו, אשר אבדו ו/או נלקחו ממנו ו/או לא שולמו לו בגין התקופה שבין השנים 1933-1945.

2. לייצג את בעל הזכויות בפני כל גוף, מוסד, רשות או אדם בכל עניין הנוגע להשגת רכוש ו/או זכות ו/או פיצוי ו/או תגמול בגין רכוש שאבד ו/או נלקח ממנו ו/או כל זכות כספית ו/או פיצוי ו/או שיפוי שלא שולמו לו בגין התקופה שבין השנים 1933-1945.

שם מלא
תאריך

תודה